Integritetspolicy

 

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies), vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Denna policy är tillgänglig på navigator.se.

Bakgrund

Navigator Communications KB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Navigator Communications KB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Navigator Communications KB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, e-post och företagsnamn för att behandla en förfrågan när du fyller i formuläret på navigator.se.
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.
 • Om du kontaktar Navigator Communications KB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Navigator Communications KB igen.

Insamling av data

Du kan utforska vår hemsida utan att lämna ifrån dig några personuppgifter om dig själv. Navigator Communications KB samlar bara in data om arbetsplats, geografisk plats, företagsstorlek, bransch, men inga personuppgifter. Om du vid besök på vår hemsida registrerar dig i något av våra formulär så ber vi dig i vissa fall att lämna ifrån dig personuppgifter i den omfattning som krävs för att vi ska kunna förse dig med den information som du önskar. Den informationen kan vi, med ditt samtycke, även komma att använda för distribution av nyhetsbrev och inbjudningar till Navigator Communications KBs seminarier, kurser och liknande.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter avser de uppgifter som du frivilligt lämnar ifrån dig genom att kontakta oss och/eller fylla i något av våra formulär på hemsida och som gör det möjligt för oss att identifiera dig personligen. Det kan vara information såsom namn, e-postadress, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer och annan information om dig och ditt företag. Personlig information kan även vara sådan information som finns tillgänglig på Internet, såsom Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och Google.

Cookies

Navigator Communications KB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Apsis Lead, Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken eller besöket.

Genom Apsis Lead tjänsten använder vi cookies för att samla information i försäljnings- och marknadsföringssyfte. Informationen används för att kunna ge relevant information till besökare och att förbättra totalupplevelse av vår hemsida. All data används bara för internt bruk och efter samtycke från användaren genom att de frivilligt lämnat ifrån sig personuppgifter. Apsis Lead använder både första- och tredje parts cookies.

Genom Google Analytics tjänsten använder vi cookies för att samla in information om hur besökarna använder vår hemsida. Vi sammanställer informationen till rapporter som används för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Cookies är i detta fall anonym information, inklusive antalet besökare, var de kommer ifrån och vilka sidor de besökt. Google Analytics använder bara första parts cookies

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Navigator Communications KB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Navigator Communications KB använder säkra servrar där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Laglighet i behandlingen

Navigator Communications KB kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syfte som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Navigator Communications KB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Navigator Communications KB i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

Navigator Communications KB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ettavtal mellan dig och Navigator Communications KB, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Navigator Communications KB åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Navigator Communications KB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Navigator Communications KB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Navigator Communications KB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Navigator Communications KB.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom EU och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Avprenumerera och/eller radera uppgifter

Om du har lämnat personuppgifter till Navigator Communications KB så har du följande rättigheter gällande den informationen:

 • Att få ett utdrag på de personuppgifter som du har lämnat till oss
 • Att begära korrigering av felaktigheter i de personuppgifter som du har lämnat till oss
 • Att begära att personuppgifterna inte används för att kontakta dig
 • Att begära att alla personuppgifter om dig raderas från Navigator Communications listor

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter så kontakta Navigator Communications KB med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Navigator Communications KB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretess policy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Navigator Communications KB hemsida.

Kontaktinformation

Navigator Communications KB (Personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 969672-7420
Norra Vallgatan 102            
211 22 Malmö
040-10 35 85
info@navigator.se

 

 

Share