Navigator är nominerad till Årets Byrå 2015. Tack alla ni som ställt upp och svarat på Regis frågor. Den 11 februari avslöjas vilka som vinner i respektive kategori. Vill du veta mer om vilka som nominerats ser du det här >>
Vad är Årets Byrå?
Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som bland annat kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid inköp av kommunikationstjänster. Det är för sextonde året i rad som Regi genomför bransch- och kvalitetsstudien.
Vilka byråer deltar i studien?
Närmare 200 av de största svenska byråerna inom olika discipliner ingick i referensgruppen för Årets Byrå föregående år. Endast personer som är eller under det senaste året har varit kunder hos respektive byrå har möjlighet att betygsätta samarbetet. Respondenterna som ingår i studien kommer enbart från kundsidan, det vill säga inga byråer har bedömt varandra.
Vem avgör vilken byrådisciplin byrån medverkar i?
Det är kunderna som avgör i vilken kommunikationsdisciplin byrån slutligen placeras i. I enkäten uppger kunderna vilka tjänster de har köpt in av byrån under det senaste året. Tjänsterna klassas sedan i olika discipliner, t.ex. har det sålts främst PR-tjänster så tillhör byrån disciplinen PR-byråer.
Hur sker urvalet?
Urvalet för undersökningen är framtaget dels via Regis bruttoregister över marknads-, IR- och informationschefer samt produkt- och varumärkesansvariga på Sveriges största företag. I urvalet ingår även marknads-, informations- och reklamchefer från Sveriges omsättningsmässigt största företag, samt urval från Sveriges mest reklamintensiva företag och Sveriges största offentliga organisationer. Kompletterande urval samlas också in från byråernas egna uppgifter om deras respektive kunder. Totalt sett utgör båda dessa urval bruttopopulationen i undersökningen. Kombinationen av urvalsregister och noggranna kontroller av urvalsmängden görs för att hindra svarspåverkan.
Kvalificeringskrav
För att en byrå ska kvalificera sig för att ingå i branschstudien krävs i huvudsak en byråintäkt på minst 8 Mkr. Det krävs även att minst åtta kunder har bedömt byrån och att varje enskild kund har köpt in byråarvoden för motsvarande 200-400 tkr – beroende på disciplin – av den byrån de har värderat.
Validering av resultat
Resultaten för en enskild byrå i termer av uppnådd kundnöjdhet har kontrollerats mot andra variabler i undersökningen samt de kvalitativa omdömen som respondenten har uppgivit om den specifika byrån. Avvikelser som har reliabilitetspåverkan har antingen korrigerats, inte medräknats eller kontrollerats med den enskilde respondenten. Kontroll har också skett om det inom ramen för en byrås resultat förekommit kraftiga avvikelser, från enskilda respondenter som kan påverka slutresultatet.