Öppen medieträning 16/10

Hur du hanterar intervjusituationer oppen_medieträning

Vår medieträning innehåller flera praktiska övningar som syftar till att deltagarna ska bli framgångsrika i mötet med journalister. Medieträningen genomförs i samarbete med en erfaren TV-journalist och intervjufrågorna anpassas efter varje enskild deltagare. Max 6 personer kan delta och varje deltagare genomför tre intervjusituationer.

Läs mer.

 


Scenarioövning 6/11

Kris, kommunikation och konsekvenser scenarioovning

Vår scenarioövning bygger på autentiska händelser och mediekriser. Målet är att Du som deltagare ska öva dig på att snabbt ta fram en strategi, fatta beslut och hantera medier och journalister när något oförutsett händer.

Läs mer.

 

Grundkurs 4/12

PR och kommunikation grundkurs_PR

Syftet är att Du som deltagare ska få en övergripande bild av PR och kommunikation och hur dagens mediesamhälle,med växelverkande sociala och traditionella medier, fungerar.

Läs mer. 

 


Praktisk PR-workshop

– case från ditt företag

Varje deltagare ges möjlighet att presentera ett konkret case från det egna företaget/organisationen. Det kan till exempel vara en ekonomisk nyhet, en förändring i verksamheten eller en ny produkt eller tjänst som ska lanseras. Under PR-workshopen bidrar kursledarna och övriga deltagarna med konkreta och genomförbara idéer som ska kunna användas i syfte att få genomslag i sociala och traditionella medier.

Syfte och mål med PR-workshop

Syftet är att deltagarna genom en praktisk PR-workshop ska öva sig i att tänka och agera strategiskt när man ska marknadsföra och kommunicera exempelvis en produkt, ett företag eller organisation, en förändring eller någon annan nyhet.
Målet är att deltagarna får större genomslag framgent när kommunikationsinsatser och marknadsförings- och PR-kampanjer ska genomföras. Dels redaktionellt genomslag i tidningar, radio och TV, samt dels i andra icke-köpta kanaler, exempelvis sociala medier. Det konkreta case som deltagarna tagit med sig till PR-workshopen ska kunna implementeras.

För vem?

Kursen vänder sig till de personer, organisationer och företag som har som mål att genomföra PR-insatser och vill få insikt i hur man strategiskt går till väga för att optimera kommunikationen.

1. Förberedelsefas

  • Kursledarna kontaktar deltagarna i syfte att informera sig om det case som deltagaren vill dryfta på PR-workshopen.
  • Deltagarna skickar information till kursledarna i syfte att denna ska kunna förbereda sig inför PR-workshopen.
  • Kursledarna skickar strategimetodiken till deltagarna.
  • Kursledarna gör en kort sammanfattning av casen och skickar till samtliga deltagare.
  • Kursledarna tar fram en kort preliminär strategi, handlingsplan samt en kanallista.

2. Genomförande av workshop

  • Workshopen pågår cirka 4 timmar.
  • Kursledarna går igenom metodiken och visar några konkreta exempel på genomförda PR-kampanjer.
  • Varje enskilt case gås igenom och diskuteras utifrån en väl beprövad PR-metodik.
  • Kursledarna presenterar konkreta förslag på hur marknadsföringen och kommunikationen bör genomföras för att nå maximal effekt genom att definiera exempelvis mål, målgrupp, kanaler och budskap.

3. Uppföljning

  • Varje enskild deltagare får möjlighet att ställa kompletterande frågor till kursledarna via e-post.

 

För mer information kontakta: Lovisa Hermansson, 0733-43 99 30, lovisa.hermansson@navigator.se eller Fredrik Westman, 0733-43 99 15, fredrik.westman@navigator.se

Share