Vad ska en innehållsstrategi för sociala medier innehålla?

innehallsstrategi

Det finns många faktorer som avgör hur framgångsrik man är med sina aktiviteter i egna kanaler och sociala medier. Engagemang, kontinuitet och kunskap om mottagaren är viktigt men även rätt struktur med effektiva arbetsrutiner och tydlig ansvarsfördelning. Är det dags för dig och ditt företag att ta fram en innehållsstrategi? Här får du några goda råd på vägen.

Struktur och kultur

Om man vill få sina medarbetare och kollegor intresserade av att hjälpa till att stärka företagets närvaro i sociala medier så gäller det att arbeta med både struktur och kultur. Struktur för att det ska vara enkelt och finnas tydliga regler för vem som gör vad, när. Kultur för att motivera och inspirera dina medarbetare att vilja vara aktiva och ta del av det som händer. Se till att alla har en tillräcklig kunskapsnivå och uppmuntra gärna användande av sociala medier på fritiden och på arbetstid. Kom ihåg, ju fler representanter och aktiva desto större intresse för ditt företag och dina tjänster/produkter kan du skapa.

Kartläggning av nuläget

Precis som i många andra sammanhang är det bra att börja med att rannsaka sig själv. Att kartlägga var man befinner i nuläget för att kunna ta nästa steg och välja väg framåt. En nulägesanalys bör både bestå av en inblick i den egna organisation och det arbete ni genomför idag men också en utblick över marknaden för att se vad andra inom och utanför er bransch gör. Gör gärna en SWOT-analys där ni utvärderar era styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Hitta tre företag inom din bransch som har en god närvaro i sociala medier och tre företag utanför din bransch som ni kan ha som målbild för era aktiviteter.

Exempel på frågeställningar

 • Vilka kanaler använder vi idag?
 • Vilka kanaler vill vi använda i framtiden?
 • Är vi aktiva och engagerade?
 • Har vi en tydlig bild av våra målgrupper?
 • Formulerar vi oss väl i ord och bild idag?
 • Har vi effektiva verktyg och arbetsrutiner?
 • Hanterar vi kommentarer på rätt sätt?
 • Utnyttjar vi innehållet i många kanaler?
 • Har vi några mål med våra aktiviteter?
 • Mäter vi att vi är på rätt väg?

Analysera och prioritera

Gör en sammanfattning av vad ni kom fram till. Detta är inte minst viktigt för att kunna påverka ledningen eller andra som behöver vara med och ta beslutet om vägval, målsättningar och resurser. Definiera vad som krävs för att ni ska komma vidare i form av tid, kunskap och fokus. Gör en prioritering för att underlätta beslut.

 • Vi använder sociala medier på det här sättet idag …
 • Våra konkurrenter gör så här …
 • Tänk om vi också kunde göra som de här …
 • Vi kan utnyttja våra styrkor …
 • Det finns gott om möjligheter …
 • Dessa är våra viktigaste utmaningar …

Definiera dina målgrupper

Du och din organisation har säkert redan definierat hur era primära och sekundära målgrupper ser ut och troligtvis är det dessa ni främst vill nå med era aktiviteter i sociala medier också. Ju bättre ni känner era målgrupper desto lättare har ni för att ta fram och skräddarsy innehåll som ni vet kommer att tilltala dem vid rätt tillfälle. En bra tumregel är att innehållet ska vara SMART, det vill säga Specifikt, Mätbart, Anpassat, Relevant och tidsstyrt (fritt översatt från engelska), något du har större chans att lyckas med om du har bra koll på dina målgruppers behov, beteenden och personligheter.

Hitta ambassadörer

Fundera gärna över hur ni kan bredda målgrupperna. Med rätt innehåll, uppföljning och verktyg går det att förvandla en ointresserad publik till intresserade kunder, eller åtminstone ambassadörer och följare. Tänk på att ju fler som gillar er och delar det ni gör desto fler desto större chans har ni att nå ut till de ni verkligen vill åt. Finns det något ni kan göra för att uppmuntra spridning? Kan ni skapa en starkare dialog genom att låta fler i företaget komma till tals?

Välj rätt kanaler

Det är vanligt att man har olika syfte för olika kanaler. Det innebär att du behöver beskriva vad det är du vill uppnå i respektive kanal, kort, koncist och tydligt. Olika kanaler fungerar olika bra för olika företag. Det gäller att välja utifrån var du tror att dina målgrupper finns och hitta en ton som passar för respektive kanal. Syfte, målsättningar och mätmetoder för respektive kanal kommer säkert också att skilja sig åt så detta behöver definieras för varje. Här är några exempel på kanaler:

 • Blogg
 • Facebook
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Google+
 • Twitter
 • Med flera

Utgå från varumärket

All kommunikation bör grunda sig i företagets värdegrund och de värderingar som är kopplade till varumärket. Aktiviteterna i egna kanaler ska hjälpa till att stärka den valda positionen på marknaden. Har du redan en genomarbetad, väldokumenterad och tydligt implementerad varumärkesstrategi finns det en perfekt plattform att utgå ifrån när du skapar din innehållsstrategi. Fundera över och diskutera igenom vad ni står för, vilka känslor ni vill förmedla och vad ni vill att målgruppen ska tycka, känna och göra när ni delar intressant innehåll. Har ni något varumärkeslöfte? Hur ska detta i så fall speglas i sociala medier?

Vad är bra basinnehåll?

Ditt innehåll ska bestå av en balans mellan vad du själv vill förmedla och vad målgruppen vill ha. Många väljer att dela upp sitt innehåll i basaktiviteter och kampanjaktiviteter. Basaktiviteterna är kopplade till mer generella värden i företaget och varumärket som är viktiga att arbeta med och beskriva över lång tid. Dessa kan med fördel grupperas och klustras för att vara lättare att hantera när det gäller innehåll och målsättningar.

Vad är bra kampanjinnehåll?

Kampanjinnehållet är ofta tidsbundet och kopplade till mer kortsiktiga aktiviteter i företaget. Det kan handla om en produktlansering, ett nytt erbjudande, någon aktuell händelse som man vill kommentera, Båda typerna av innehåll är viktiga för att skapa variation och långsiktig relevans. Fundera över i vilka kanaler ditt basinnehåll respektive kampanjinnehåll gör störst nytta och skräddarsy alla dina aktiviteter per kanal.

Hur gör man innehållet intressant?

Det är många frågor att besvara innan man börjar kommunicera. Vad är det som ska kommuniceras och hur kan det berättas? Hur ska tonaliteten vara? Hur förmedlar vi rätt känsla? Hur bör vi inte formulera oss? Hur bemöter vi neutrala, positiva och negativa kommentarer? Ska vi ta bort vissa kommentarer? Vilket bildspråk ska vi använda? Vilket bildspråk ska vi inte använda? Vilken tonalitet ska vi ha i respektive kanal?

Exempel på hur?

Många väljer att dela kunskap genom att förmedla tips och råd i olika frågor. Men möjligheterna att variera sitt innehåll utifrån olika perspektiv är näst intill obegränsade. Storytelling kring företaget, historik eller medarbetare är ett bra alternativ, rörlig bild i form av filmer och animationer har också ett högt observationsvärde och blir ofta delade. Alla typer av interaktion brukar vara uppskattade, när dina läsare och följare får möjlighet att vara involverade i det du delar. Ett annat sätt att höja motivationen att ta till sig innehållet är också att utnyttja olika typer av funktioner som är vanliga inom gamification såsom poäng och belöningar.

Aktivitetsplan och verktyg

När du känner att du har alla bitar på plats i en tydlig innehållsstrategi är det dags att skapa en aktivitetskalender så att du vet vad som ska förmedlas när i vilken kanal. Kanske är det också läge att hitta ett bra verktyg som hjälper dig att tidsinställa inlägg och dela automatiskt. Det finns många bra sådana på marknaden men bäst effekt får du ändå om du på något sätt anpassar och skräddarsyr innehållet inför varje delning med någon form av handpåläggning så att det inte upplevs som en ”automatisk delning”. För att dina mottagare ska bli engagerade krävs att du själv är engagerad.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din innehållsstrategi är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share