Interna implementeringar förändrar attityder

internaimplementeringar_3045x1520

Människans grundläggande behov av trygghet och förståelse för sin egen roll i ett sammanhang, måste tas hänsyn till i en förändringsprocess. Det är naturligt för individen att reagera mer eller mindre negativt till en början. Visa respekt för dessa reaktioner, hitta vägar att bemöta dem och visa vägen framåt med rätt verktyg för dina interna implementeringar.

Kontinuerliga interna implementeringar

De företag och organisationer som är mest framgångsrika ser förändring som en levande process utan slut. Verksamheten måste hela tiden förändras för att anpassa sig och leva upp till nya krav från omvärlden. Därför är det viktigt att ha en ständig dialog och ge kontinuerlig återkoppling vad gäller resultat, nya förutsättningar och mål. När alla känner sig involverade i framstegen samt förstår de nya utmaningarna och känner sig delaktiga i hur de ska mötas, skapas en positiv spiral som ger värdefull livskraft för framtiden

Interaktivitet viktigt

Goda lärprocesser kan stödjas av självstudier med stort inslag av interaktivitet. Genom e-lärande kan individen i lugn och ro ta till sig ett material, fundera, reagera och formulera sin egen roll i förändringen. Skräddarsydda dataspel används ofta för att träna på ett nytt sätt att agera i olika situationer. Ett skräddarsytt arbetsmaterial hjälper gruppen att reflektera och diskutera för att komma vidare i både den egna och i den gemensamma processen. Att formulera och pröva argument tillsammans i övningar samt finna lösningar, ger varje individ möjligheten att känna sig delaktig och göra förändringen till sin egen.

Skapa förståelse och förankring

Navigator har specialkompetens inom vuxenpedagogik. Vi har arbetat med implementeringskoncept för flera av våra uppdragsgivare genom åren med fokus på lärande i organisationer. Oftast har det handlat om att skapa engagemang och förståelse i affärskritiska frågor som kundvård och varumärkesbyggande. Merparten av koncepten har tagits fram för interna implementeringar med fokus på etik, varumärke, affärsmodeller och marknadskommunikation men vi har även genomfört ”utbildande aktiviteter” gentemot externa målgrupper för vissa av våra kunder när det gällt komplexa frågeställningar som kräver mer än ”bara” ett säljmöte.

Vår syn på lärande

Vår syn på lärande är att det är som bäst när det är kul, aktivt och rikt på möjligheter till nya kunskaper och perspektiv. Lärande är en process som har bör ha bäring både i egna och andras erfarenheter. Vuxna i en organisation lär sig lättast när de ser nyttan av det som ska läras och om lärandet kopplas till situationer i verkliga livet. Utrymme behöver ges åt vuxnas ofta välfyllda erfarenhets- och kunskapsbank (informell kunskap), de behöver få ta egna initiativ och eget ansvar. Dessutom är det viktigt att se till vuxnas vilja att identifiera sig med och agera för den lilla gruppen snarare än den större gruppen.

Aktivt och engagerande

Därför har vi utvecklat verktyg och metoder som bygger på reflektion och lärande i mindre grupper. Vi använder oss av olika verktyg/material beroende på syftet med utbildningen och sammansättningen hos deltagarna. Ofta utnyttjar vi något vi kallar för ”arbetsdukar”, stora utskrifter i A1-format som innehåller uppgifter som deltagarna ska lösa tillsammans. Men vi har utnyttjat allt från humoristiska filmer som beskriver situationer som deltagarna får ta ställning till spel där deltagarna tävlar tillsammans och/eller mot varandra. Inte sällan finns det en loggbok kopplat till övningen som gör att deltagarna kan dokumentera aktiviteterna och ta med sig det viktigaste hem.

Diskussion och reflektion

Antalet deltagare per implementeringstillfälle kan variera från 20 till 100 personer. Vår metodik bygger på arbete i mindre grupper om 4-6 personer. För att skapa tempo, driv och motivation i övningarna utnyttjar vi ofta tävlingsmoment där grupperna tävlar mot varandra. För att få rätt dynamik ska grupperna gärna vara väl mixade så att de kan dela med sig av sina vardagliga erfarenheter till varandra. Övningarna bygger på problemlösning genom diskussion och reflektion.

Förändra attityder

Syftet med implementeringarna är ofta att deltagarna ska relatera ny information till sin dagliga verksamhet och därefter förändra attityd eller agerande. De ska genom en blandning av lek och allvar inse fördelarna med att arbeta på ett visst sätt och skapa sig en helhetsbild av verksamheten. På så vis har de möjlighet att se var och hur de själva kan bidra i arbetet med att bygga varumärke och skapa nöjdare kunder.

Väl beprövade metoder

Grunden för våra pedagogiska material och vår syn på lärande är framtagen av en erfaren pedagog och lärare som tidigare arbetade hos oss. För att vidareutveckla vår metodik och kunna skräddarsy implementeringsmaterial för våra olika kunder är merparten av våra kreatörer utbildade i Vuxenpedagogik (10-20 poäng) på Malmö Högskola.

Exempel på verktyg för lärande

  • Workshop – Grupper arbetar med övningar som manar till reflektion, diskussion och planering. Just diskussion är en mycket kraftfull metod för att få individer att göra något nytt till sitt eget.
  • E-lärande eller dataspel – Individen lär genom interaktivitet, där man får tänka igenom och reagera på innehållet. Målet kan vara utvecklad kunskap eller möjlighet att träna på olika situationer.
  • Dialog – Forum för en öppen, målstyrd dialog skapas genom fysiska möten eller digitalt, exempelvis på intranätet.

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig och ditt företag med interna implementeringar är du varmt välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Account Director
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share